Privacy disclaimer

Privacy Verklaring Praktijk Healthy Touch

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Nadea Dotinga-Bornman als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling

noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uwdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruiktworden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is 

afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt 

alleen met uw expliciete toestemming 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid 

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

• Een klein deel van de gegevens ( naam, adres en woonplaatsgegevens , 

en uw geboortedatum) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de

behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens in de

administratie worden 7 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

• Uw naam, adres en woonplaats 

• uw geboortedatum 

 

Doetinchem 31 Augustus 2023 

 
Scroll naar boven